Handelsbetingelser, cookie- og privatlivspolitik

1. Afhentning og Aflevering Lejemålet går normalt fra fredag til fredag, hvor man kan afhente mellem kl. 15 – 17 og man skal aflevere senest fredag kl. 11, dette kan ikke fraviges i højsæsonen, dog kan man aflevere før tiden, hvilket ikke giver reduktion i lejeprisen.  2. Daglige forpligtelser Kontroller mindst 1 gang daglig køretøjets almene tilstand, herunder olie og vandstand på motor. 3. Depositum / forsikring Der indbetales et depositum på dkr. 5.000,00 ved lejemålets indgåelse (bestilling) og hele lejebeløbet skal være fuld indbetalt før lejeperiodens start. Ved trafikskade fratrækkes max. dkr. 5000 pr. skade i selvrisiko, i tilfælde af skader under dette beløb, betales de faktiske udgifter til reparationen.  Evt. skade eller mangel på inventar fratrækkes depositummet. Er det indbetalte depositum ikke tilstrækkeligt, afkræves lejeren det resterende beløb, som betales kontant til ejeren eller dennes repræsentant, hvis ikke andet er aftalt. Evt. trafikforseelser (hastigheds bøder mv.) fratrækkes ligeledes depositummet, som tilbagebetales indenfor 30 dage efter lejeperiodens slut, opgørelse sendes straks efter lejemålets slutning. Såfremt aflevering i forhold til det angivne tilbageleveringstidspunkt der er angivet på lejekontrakten overskrides betales en bod på kr. 400.- pr. påbegyndt time. Fejlagtig påfyldning af dieselolie i ferskvandstank indebærer udskiftning af tank, slanger og varmtvandsbeholder. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. Ved påfyldning af forkert brændstof dækker forsikringen ikke lejer hæfter for evt. Skader. Skader efter fejlagtig betjening af bilen eller installationer i camperen er ikke dækket af forsikringen, og skal derfor erstattes af lejeren. Dermed følger 2000 km pr uge  kørsel derudover afregnes med 2 kr pr km. Ved 3 ugersleje eller der over er der fri km.  4. Deltagerantal Bilen må ikke uden særlig aftale med ejeren beboes af flere personer end angivet ved bestillingen. Samtlige deltagere i rejsen skal påføres lejekontrakten evt. ændringer skal meddeles og godkendes af ejeren. De personer som vil have mulighed for at føre køretøjet, skal være påført lejekontrakten med kørekort nummer og er forpligtet til ikke at overskride autocamperens ydeevne, herunder f.eks.totalvægt. 5. Udstyr Lejemålet omfatter bilen og udstyr i henhold til udstyrslisten, som udleveres til lejeren ved lejemålets indgåelse. Arrangøren/formidleren er uden ansvar for evt. mangler og defekter ved inventar og andet vedrørende bilen. Det påhviler lejeren selv at gøre opmærksom på at sådanne mangler og defekter ved overtagelsen. I lejeperioden er lejeren ansvarlig for at autocamperen og dennes inventar og udstyr. Evt. nødvendige reparationer i lejeperioden kan kun påregnes refunderet, hvis ejeren underrettes inden reparationen iværksættes. Fejl opstået som følge af forkert brug eller betjening eller forsømmelighed af lejeren, påhviler det lejeren at bevise, at denne er uden skyld heri, over for ejeren. Inden afrejsen efter lejemålets afslutning må evt. beskadigelser afregnes direkte med ejeren eller dennes repræsentant på stedet. 6. Rengøring Bilen er rengjort indvendig og udvendig inden lejerens overtagelse. Lejeren sørger selv for rengøring i lejeperioden. Vognen afleveres efter lejemålets afslutning rengjort. Hvis dette ikke er tilfredsstillende afkræves lejeren et beløb på minimum dkr. 900,00. Hvis toilettank eller spildevandstanken ikke er tømt opkræves et gebyr på dkr. 1000,00 pr. tank. 7. Afbestilling Når kontrakten er indgået og depositum er betalt, kan afbestillingen normalt ikke finde sted. I tilfælde af afbestilling hvor det lykkes udlejer at genudleje køretøjet, beregnes min. 900.- dkr. til ekspeditionsomkostninger. Sygdomsafbestillingsforsikring er ikke inkluderet. 8. Ændringer Så vidt muligt imødekommes ønsker om ændringer af lejemål. For alle ændringer opkræves et gebyr på min. dkr. 650,00. Gælder det ændring af biltype eller lejeperiode indbetales et nyt depositum, og det allerede indbetalte depositum og evt. allerede indbetalte lejebeløb kan kun forventes tilbagebetalt, hvis det lykkes ejeren at genudleje den oprindelige bestilte bil eller periode. 9. Ejerens ansvar Ejeren påtager sig intet ansvar for evt. skader på personer eller ejendom eller andre uregelmæssigheder, der måtte opstå under lejemålet. Hvis ejeren af en eller anden årsag ikke er i stand til at stille den lejede bil til rådighed, kan lejeren få det allerede indbetalte beløb refunderet, såfremt han ikke vil acceptere en evt. anden erstatningsmodel, men herudover gives ingen erstatning/kompensation. I tilfælde af krig, strejke og lignende tvingende omstændigheder, kan ejeren uden varsel ophæve lejemålet. 10. Forbehold Ejeren forbeholder sig ret til at regulere lejepriserne. Det kan ske som følge af lovændringer (moms, skat, afgift m.m.) eller som følge af andre uforudsete omstændigheder. Priserne kan reguleres helt op til lejemålets begyndelsesdato, uanset tidspunkt for bestilling, indbetaling af depositum og indbetaling af restbeløb. Der tages forbehold over for ændringer som udlejer er uden indflydelse på. Ved for sen tilbagelevering opkræves gebyr på min. dkr. 400 pr. time. 11. Parkering I lejeperioden kan man uden beregning parkere sin personbil og evt. trailer hos os på autocamperens plads. 12. Forbud Rygning og husdyr ikke tilladt. 13. Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel: Vi gør opmærksom på, at der ved alle udlejninger via Vendelbo Vans A/S, skal underskrive en tro- og loveerklæring vedr. kørsel i strid med lov om vanvidskørsel. Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke vil køre bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel, hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet. Lejer accepterer at være fuldt erstatningsansvarlig overfor udlejer på det lånte/lejede køretøjs værdi plus renter, hvis lejer eller andre førere under lejeperioden, overtræder lov om vanvidskørsel. Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf. Uddrag fra poliets liste Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel: Uagtsomt manddrab under særligt skærpede omstændigheder. Uagtsomt forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpede omstændigheder. Særlig hensynsløs kørsel. Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen. Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover. Spirituskørsel med en promille over 2,00 eller derover. Listen er ikke udtømmende.